home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Ontdek het participatieproject

De stad Eeklo wenst het marktplein opnieuw in te richten en te renoveren tot een (be)leefbare en groene voetgangerszone, waar het goed is om te toeven, iets te drinken of een beetje uit te rusten en een praatje te slaan.

Het toekomstige pleinontwerp start niet vanaf een wit blad, maar gaat uit van 10 randvoorwaarden. Je dient er rekening mee te houden dat dit een beslist beleid vormt waarop we vooral wensen verder te bouwen. Bijkomend worden er ook specifieke eisen vooropgesteld inzake de toekomstige riolering en nutsleidingen, die mee het uiteindelijke pleinontwerp zullen bepalen.

1. De bestaande terrasconstructies van de horecazaken tegen de gevels worden op korte termijn behouden, op lange termijn (2030) wordt het verwijderen van deze terrasconstructies vooropgesteld vanuit Agentschap Onroerend Erfgoed. De realisatie van nieuwe, losstaande terrasconstructies blijft wel mogelijk in de toekomst.

2. De bestaande tentconstructies (zomertenten) dienen niet opnieuw geïntegreerd te worden binnen het pleinontwerp. Er kan wel extra ruimte voorzien worden voor bijkomende terraszones op het plein.

3. De volledige huidige marktopstelling dient niet integraal behouden te worden binnen het pleinontwerp. Een beperking van het aantal marktkramen op het marktplein is mogelijk. De benodigde ruimte voor tijdelijke evenementen wordt niet gedefinieerd, de noodzakelijke ruimte voor de marktzone kan hiervoor aangesneden worden.

4. Een nieuwe invulling van de huidige kelderruimte van het stadhuis kan mee opgenomen worden binnen het pleinontwerp.

5. Het podiumelement met zittreden dient niet behouden te blijven, wel dient er gezocht te worden naar de integratie van een Jongeren Ontmoetings Plek (JOP).

6. De volledige pleinzone wordt voetgangerszone. Het plein blijft hierbij wel toegankelijk voor hulpdiensten, vergunningshouders, laden en lossen... De voetgangerszone kan tijdelijk worden opengesteld voor verkeer (bijvoorbeeld bij omleidingen). De pleinzone wordt volledig parkeervrij.

7. De huidige buslijnen en de locatie van de halte-infrastructuur worden behouden. Net zoals aan de zijde van het stadhuis, zal ook aan de andere zijde de halte-infrastructuur worden aangepast t.b.v. het halteren op de rijbaan.

8. Het ontwerp dient rekening te houden met de renovatie van het stadhuis en de plaatsing van twee regenwaterputten (2 x 15 000l) binnen de projectzone op openbaar domein.

9. Het ontwerp dient rekening te houden met de realisatie van een toegangshelling op openbaar domein ten behoeve van de integrale toegankelijkheid van het stadhuis.

10. Rekening houdend met het beschikbare budget zullen bepaalde ontwerpelementen pas in een latere fase gerealiseerd worden.

Je kan informatie vinden in de AMBITIENOTA (BUUR Part of Sweco - versie 13 sept 2022) en in het PERSBERICHT (27 sept 2022).

 

Drie scenario’s dienden als inspiratie en gaan van een eerder versteend plein (marktplaats) over een combinatie van stenen en groen (markttuinplaats) tot een vrij groen plein (markttuin). De drie scenario’s vormen een vertrekpunt en moeten gezien worden als mogelijke richtingen waarin een ontwerp kan evolueren. In het kader van de marktrenovatie is een budget van € 500.000 vooropgesteld.

Deel op facebook
Deel op twitter